Kliknij i zobacz, co robią teraz nasze dzieci 🙂


 

 

    Decyzja 2/2020

Dyrektora Przedszkola Publicznego Specjalnego nr 53 „ISKIERKA” w Opolu

wydana na podstawie §18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MENIS z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm. )

 

W porozumieniu z organem prowadzącym i za zgodą Prezydenta Miasta Opola zawieszam zajęcia opiekuńcze i dydaktyczno-wychowawcze na okres od 06.05.2020 r. do 15.05.2020 r. z uwagi na brak możliwości spełnienia wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Informuję, że nauczyciele nadal prowadzą zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

Szanowni Państwo,

w związku rozpoczynającym się od 23 marca br. postępowaniem rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych na rok 2020/2021, z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od dnia 12 marca 2020 r. informuję, że zmieniają się zasady przyjmowania dokumentacji w okresie 23 marca – 3 kwietnia br., tak by rodzice nie musieli jej dostarczać osobiście.
Skan wniosków i pozostałych dokumentów będzie można wysłać drogą mailową na adres placówki pierwszego wyboru. Rekomenduje się, by wiadomości zawierające dane osobowe przesłane zostały w formie zaszyfrowanej wiadomości, do której hasło zostanie wysłane w osobnym mailu.

Agnieszka Kwitowska
Dyrektor
Przedszkola Publicznego Specjalnego nr 53
“ISKIERKA”

Szanowni Rodzice,

zgodnie z rekomendacją Prezydenta Miasta Opola, informuję, że od dnia 12 marca zawieszone zostają zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach publicznych Miasta Opola, co oznacza, że przedszkola, szkoły i placówki publiczne będą zamknięte. Mając na uwadze dobro, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, prosimy o rozważne zaopiekowanie się dziećmi, przebywanie z nimi w domach, unikanie wszelkich miejsc publicznych, zgromadzeń i wyjazdów poza miejsce zamieszkania.

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałania i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), w przypadku zamknięcia przedszkola (szkoły) do których uczęszcza dziecko (w wieku do lat 8), z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad ww. dzieckiem  przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Prosimy o śledzenie strony internetowej Miasta Opola, www.oswiata.opole.pl, przedszkola/ szkoły/placówki oświatowej, gdzie poinformujemy o dalszych działaniach.

Z poważaniem

Dyrektor Agnieszka Kwitowska

Rekrutacja Do Przedszkoli Publicznych W Opolu Na Rok Szkolny 2020/2021

Informacje o naborze na rok szkolny 2020/2021 znajdziemy na stronie PCSS