Deklaracja dostępności przedszkola

Deklaracja dostępności

Przedszkole Specjalne Nr 53 “ISKIERKA” w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowych stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej – data ostatniej aktualizacji 27.11.2020 r.

Status pod względem zgodności z Ustawą

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej strony internetowe i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono 29.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Dane kontaktowe umieszczone są w zakładce “Kontakt”

Telefonicznie i e-mailowo można wnioskować o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu np.

  • Odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu
  • Opisanie zawartości filmu lub audio deskrypcji

Żądanie powinno zawierać:

  1. Dane osoby zgłaszającej żądanie
  2. Wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, która jest w sferze zainteresowania
  3. Określenie alternatywnego sposobu dostępu lub wskazanie sposobu dla siebie dogodnego przedstawienia informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest niemożliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia  wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  • Budynek przedszkola jest w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku nie ma schodów, co umożliwia wjazd wózkami. Wszystkie pomieszczenia dla dzieci – sale pobytu, gabinety terapeutyczne, toalety oraz szatnia umieszczone są na parterze, bez przeszkód architektonicznych, progów, schodów itp.
  • Na piętrze znajdują się biura – pokój dyrektora, pokój intendentki, pokój dla nauczycieli, szatnia dla nauczycieli, toaleta, kuchnia z windą transportową.
  • Na terenie placówki są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • Istnieje możliwość korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu
  • Domofon umieszczony przed wejściem umożliwia kontakt z biurami i nauczycielami.