Klauzula
informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

osób kontaktujących się

z Przedszkolem Publicznym Specjalnym nr 53 „Iskierka” w Opolu

poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej przedszkola

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                            z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),                   informuję, że: 

Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 „Iskierka” z siedzibą w Opolu przy ul. Koszyka 21A 45- 720 Opole,  tel.: 77/457 20 81, mail:  dyrektor@pps53.pl

Reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola Panią mgr Agnieszkę Kwitowską

Inspektor ochrony danych:  

Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu jest  Pani Agnieszka Wiosna, z którym kontakt możliwy jest pod numerem tel.:77 446 11 03 lub adresem: Centrum Usług Wspólnych w Opolu, ul. Piastowska 17,
 45-082 Opole; e-mail: iod@cuw.opole.pl

Z inspektorem ochrony danych może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących:

  • przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Przedszkole
  • korzystania przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych

Cele przetwarzania i podstawa prawna:  

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a oraz art. 6 ust.1 lit. c RODO i wyłącznie w celu możliwości korespondowania z Panią/Panem.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony Instrukcją Kancelaryjną dla przechowywania korespondencji przedszkolnej.

Prawo osoby, której dane dotyczą:  

Posiada Pani/Pan następujące prawa:

  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  • prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO),
  • prawo do ich usunięcia (art. 17 RODO),
  • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO),
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO),.
  • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 21 RODO). 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Konsekwencje niepodania danych osobowych:  

Podanie danych jest wymogiem umownym. W przypadku niepodania danych nie będzie można Pani/Panu przesłać odpowiedzi na otrzymaną korespondencję.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.