Oddział I MISIE

Ramowy plan dnia      Bloki tematyczne      Kronika

Dzieci uczęszczające do oddziału I „Misie” w roku szkolnym 2020/2021 to Marysia, Dawid, Kuba i Paweł

Nauczyciele wychowawcy: Alicja Kamalska, Rafał Haegenbarth

Pomoc nauczyciela: Iwona Loch

W roku szkolnym 2020/2021 do oddziału I „Misie” Przedszkola Publicznego Specjalnego nr 53 „Iskierka” w Opolu uczęszcza 4 dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, słabo widzenie, niepełnosprawność ruchowa, niedosłuch). Wszystkie dzieci z oddziału posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  i są objęte wychowaniem przedszkolnym. Praca w oddziale prowadzona jest w oparciu o „Program wychowania przedszkolnego Trampolina” autorstwa Małgorzaty Janiak i Kamili Witerskiej oraz opracowane dla każdego dziecka przez zespół specjalistów Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne, zawierające szczegółowe cele, zadania i treści. Dzieci uczestniczą w indywidualnych zajęciach usprawniania mowy, usprawniania słuchu, rehabilitacji ruchowej, terapii psychologicznej. Rodzaj i charakter prowadzonych aktywności określa ramowy rozkład dnia. Wszystkie działania podejmowane wobec dzieci prowadzą do realizacji głównego celu wychowania przedszkolnego jakim jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i w ramach posiadanych przez nich możliwości rozwojowych.

Praca z dziećmi w oddziale odbywa się poprzez stosowanie następujących metod i form:

Metody wiodące:

 • zabawa
 • metoda pielęgnacji wychowującej

Metody wspomagające:

 • naśladowanie ruchowe
 • metody AAC
 • techniki plastyczne
 • elementy metody Felicji Affolter
 • Program Aktywności Ruchowej M. Ch. Knillów
 • elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • praktyczne działanie
 • elementy metody werbo – tonalnej
 • stymulacja polisensoryczna
 • elementy terapii ręki
 • metody audytywno-werbalna

Formy pracy:

 • zindywidualizowana praca w grupie
 • praca jednostkowa
 • praca grupowa