Oddział II “Krasnale”

Ramowy plan dnia      Bloki tematyczne      Kronika

Dzieci uczęszczające do oddziału  II “Krasnale” w roku szkolnym 2020/2021 to Dawid, Tobiasz, Jan, Michał i Bartosz

Nauczyciele wychowawcy: Małgorzata Denisiuk, Renata Skarbowska

Pomoc nauczyciela: Magdalena Adamiec

W roku szkolnym 2020/2021 do oddziału II „Krasnale” Przedszkola Publicznego Specjalnego Nr 53 „Iskierka” w Opolu uczęszczać będzie 4 dzieci  z niepełnosprawnościami sprzężonymi (upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, niepełnosprawność ruchowa, słabo słyszenie, słabo widzenie). Wszystkie dzieci z oddziału posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i są objęte wychowaniem przedszkolnym.  Praca w oddziale prowadzona będzie w oparciu o dokument „Dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy wychowania przedszkolnego do możliwości dzieci opracowany w oparciu o „Program wychowania przedszkolnego z terminarzem – Trampolina” autorstwa Małgorzaty Janiak i Kamili Witerskiej wydawnictwo PWN oraz o opracowany przez zespół specjalistów dla każdego dziecka Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, zawierający szczegółowe cele, zadania i treści . Dzieci będą uczestniczyć w indywidualnych zajęciach logopedycznych, rehabilitacji ruchowej, terapii psychologicznej, rozwijania kompetencji komunikacyjnych  oraz zajęciach usprawniania widzenia.  Rodzaj i charakter prowadzonych aktywności określać będzie ramowy rozkład dnia. Wszystkie działania podejmowane wobec dzieci będą prowadzić do realizacji głównego celu wychowania przedszkolnego jakim jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez kompleksowy proces kształcenia obejmujący opiekę, wychowanie i nauczanie – uczenie się, a więc całość doświadczeń umożliwiające dziecku gromadzenie wiadomości, rozwijanie zdolności i umiejętności oraz budowanie postaw zgodnie z wartościami takimi jak prawda, dobro, piękno.

Szczegółowe cele kształcenia oraz zadania do ich realizacji zostały podzielone na obszary wyodrębnione w postawie programowej :

  1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka
  2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
  3. Społeczny obszar rozwoju dziecka
  4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka