image
hl1

Oddział IV – “Tygryski” – opis grupy

Ramowy plan dnia  Bloki tematyczne   Kronika 
     

W roku szkolnym 2018/ 2019 do oddziału IV „Tygryski” uczęszczają Igor, Dominik i dwie Ole

Nauczyciele wychowawcy: Iwona Demichowicz, Magdalena Gambiec

Pomoc nauczyciela: Ewa Korf

W roku szkolnym 2018/2019 do oddziału IV „Tygryski” uczęszczają dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi (niepełnosprawność umysłowa w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawność ruchowa, słabe słyszenie). Wszystkie dzieci z oddziału posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i są objęte wychowaniem przedszkolnym. Praca w oddziale prowadzona jest w oparciu o dokument „Dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego do możliwości dzieci -Tygryski na rok szkolny 2018/2019” sporządzony  w oparciu o „Program wychowania przedszkolnego – Trampolina” opracowany przez Małgorzatę Janik i Kamilę Witerską. Rodzaj i charakter prowadzonych aktywności określa ramowy rozkład dnia. Treści edukacyjne na bieżący rok szkolny zaplanowano z podziałem na poszczególne miesiące. Nauczyciele pracujący z dziećmi w oddziale prowadzą działania edukacyjno-wychowawcze w oparciu  o opracowany dla każdego dziecka przez zespół specjalistów Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, zawierający szczegółowe cele, zadania i treści. Dzieci uczęszczające do oddziału uczestniczą w indywidualnych zajęciach terapii logopedycznej, zajęciach usprawniania ruchowego, zajęciach z psychologiem, surdopedagogiem, tyflopedagogiem oraz z terapeutą od komunikacji zgodnie z potrzebami dzieci.

Nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka realizowane poprzez kompleksowy proces kształcenia obejmujący opiekę, wychowanie i nauczanie – uczenie się, co umożliwia dziecku gromadzenie wiadomości, rozwijanie zdolności i umiejętności oraz budowanie postaw zgodnie z wartościami, takimi jak prawda, dobro i piękno. Całościowy rozwój dziecka obejmuje wszystkie sfery jego rozwoju: fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy.