image
hl1

Oddział IV – “Tygryski” – opis grupy

Ramowy plan dnia  Bloki tematyczne   Kronika 
    
   

 

Dzieci uczęszczające do oddziału IV „Tygryski” w roku szkolnym 2019/2020 to Ola, Lena, Igor, Dominik

Nauczyciele wychowawcy: Iwona Demichowicz, Beata Staś

Pomoc nauczyciela: Izabela Stalmach

W roku szkolnym 2019/2020 do oddziału IV „Tygryski” uczęszczają dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi (niepełnosprawność umysłowa w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawność ruchowa, słabe słyszenie). Wszystkie dzieci z oddziału posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i są objęte wychowaniem przedszkolnym. Praca w oddziale prowadzona jest w oparciu o dokument „Dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego do możliwości dzieci -Tygryski na rok szkolny 2019/2020” sporządzony  w oparciu o „Program wychowania przedszkolnego – Trampolina”.  Rodzaj i charakter prowadzonych aktywności określa ramowy rozkład dnia. Treści edukacyjne na bieżący rok szkolny zaplanowano z podziałem na poszczególne miesiące. Nauczyciele pracujący z dziećmi w oddziale prowadzą działania edukacyjno-wychowawcze w oparciu  o opracowany dla każdego dziecka przez zespół specjalistów Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, zawierający szczegółowe cele, zadania i treści. Dzieci uczęszczające do oddziału  uczestniczą w indywidualnych zajęciach terapii logopedycznej, zajęciach usprawniania ruchowego, zajęciach z psychologiem, tyflopedagogiem oraz z terapeutą komunikacji zgodnie z potrzebami dzieci.

Wszystkie działania podejmowane wobec dzieci będą prowadzić do realizacji głównego celu wychowania przedszkolnego jakim jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest przez proces kształcenia obejmujący opiekę, wychowanie i nauczanie-uczenie się.