image
hl1

Oddział I – “Misie” – opis grupy

Ramowy plan dnia      Bloki tematyczne      Kronika

 

                                                

                                               

 

Dzieci uczęszczające do oddziału I „Misie” w roku szkolnym 2019/2020 to Marysia, Dawid, Tadeusz, Kuba

Nauczyciele wychowawcy: Alicja Kamalska, Rafał Haegenbarth

Pomoc nauczyciela: Iwona Loch

W roku szkolnym 2019/2020 do oddziału I „Misie” Przedszkola Publicznego Specjalnego nr 53 „Iskierka” w Opolu uczęszcza 4 dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, słabo widzenie, niepełnosprawność ruchowa, niedosłuch). Wszystkie dzieci z oddziału posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  i są objęte wychowaniem przedszkolnym. Praca w oddziale prowadzona jest w oparciu o „Program wychowania przedszkolnego Trampolina” autorstwa Małgorzaty Janiak i Kamili Witerskiej oraz opracowane dla każdego dziecka przez zespół specjalistów Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne, zawierające szczegółowe cele, zadania i treści. Dzieci uczestniczą w indywidualnych zajęciach usprawniania mowy, usprawniania słuchu, rehabilitacji ruchowej, terapii psychologicznej. Rodzaj i charakter prowadzonych aktywności określa ramowy rozkład dnia. Wszystkie działania podejmowane wobec dzieci prowadzą do realizacji głównego celu wychowania przedszkolnego jakim jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i w ramach posiadanych przez nich możliwości rozwojowych.

Praca z dziećmi w oddziale odbywa się poprzez stosowanie następujących metod i form:

Metody wiodące:

– zabawa

– metoda pielęgnacji wychowującej

Metody wspomagające:

– naśladowanie ruchowe

– metody AAC

– techniki plastyczne

– elementy metody Felicji Affolter

– Program Aktywności Ruchowej M. Ch. Knillów

– elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

– praktyczne działanie

– elementy metody werbo – tonalnej

– stymulacja polisensoryczna

– elementy terapii ręki

– metody audytywno-werbalna

Formy pracy:

– zindywidualizowana praca w grupie

– praca jednostkowa

– praca grupowa