image
hl1

Oddział I – “Misie” – opis grupy

Ramowy plan dnia      Bloki tematyczne      Kronika
 

 

W roku szkolnym 2018/ 2019 do oddziału III „Misie” uczęszczają Paweł, Marysia i Dawid

Nauczyciele wychowawcy:  Justyna Linek, Małgorzata Denisiuk

Pomoc nauczyciela: Iwona Loch

W roku szkolnym 2017/2018 do oddziału I „Misie” Przedszkola Publicznego Specjalnego nr 53 „Iskierka” w Opolu uczęszcza 3 dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym, słabowidzenie niepełnosprawność ruchowa). Praca w oddziale prowadzona jest w oparciu o „Program wychowania przedszkolnego Trampolina” autorstwa Małgorzaty Janiak i Kamili Witerskiej oraz opracowanych dla każdego dziecka przez zespół specjalistów Indywidualnych Programach Edukacyjno- Terapeutycznych, zawierających szczegółowe cele zadania i treści. Dzieci uczestniczą w indywidualnych zajęciach usprawniania mowy, rehabilitacji ruchowej, terapii psychologicznej oraz terapii pedagogicznej. Rodzaj i charakter prowadzonych aktywności określa ramowy rozkład dnia. Wszystkie działania podejmowane wobec dzieci prowadzą do realizacji głównego celu wychowania przedszkolnego jakim jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i w ramach posiadanych przez nich możliwości rozwojowych.

Praca z dziećmi w oddziale opiera się na poniższych założeniach:

  1. Podstawowym warunkiem efektywnej pracy jest nawiązanie emocjonalnego kontaktu z wychowankiem
  2. Każde dziecko posiada swoiste uzdolnienia i braki, własne tempo i rytm rozwoju.
  3. Wczesne podjęcie oddziaływań rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych daje szansę na optymalizację rozwoju dziecka.
  4. Sprawność ruchowa, rozwój umysłowy i dojrzałość społeczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną może ulegać poprawie w wyniku oddziaływań uwzględniających czynniki indywidualne i społeczne.
  5. Specyfika kształcenia dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata- w całym procesie wychowania i edukacji przedszkolnej.
  6. Nawet niewielkie postępy dziecka będą wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie będzie podlegać wartościowaniu negatywnemu.
  7. Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące, które ukierunkowane są na zaspokajanie specyficznych potrzeb edukacyjnych wychowanków, odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych.
  8. W pracy wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem nawiązana będzie współpraca z rodzicami (opiekunami).

W swojej pracy wykorzystujemy takie metody jak:

-Zabawa

-Metoda pielęgnacji wychowującej

-naśladowanie ruchowe

-metody AAC

-techniki plastyczne

-elementy metody Felicji Affolter

-Program Aktywności Ruchowej M. Ch. Knillów

-Elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

-Praktyczne działanie

-Elementy metody werbo-tonalnej

-stymulacja polisensoryczna

-elementy terapii ręki

-pokaz z objaśnieniem

-opowiadanie

-metody laboratoryjne

-metody audytywne