image
hl1

Oddzial III – “ŻABKI” – opis grupy

Ramowy plan dnia      Bloki tematyczne      Kronika

       

W roku szkolnym 2018/ 2019 do oddziału III „Żabki” uczęszczają Dawid, Maks i Bartek

Nauczyciele wychowawcy: Ewa Dziekan, Rafał Haegenbarth

Pomoc nauczyciela: Daniela Tymkowska

Zajęcia w grupie prowadzimy w oparciu o:

 • Podstawę programową wychowania przedszkolnego
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego do możliwości dzieci dla oddziału III Żabki na rok szkolny 2017/2018
 • Projekty edukacyjne: „Iskiereczki czytają książeczki”, „Kształtowanie relacji społecznych”, „Mój przyjaciel pies”
 • Program profilaktyczny przedszkola
 • Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne dzieci (IPET)

Główne cele naszej pracy to:

– Rozwijanie i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych z otoczeniem zarówno mową, jak i za pomocą pozawerbalnych środków przekazu (alternatywne sposoby porozumiewanie się: Program Językowy Makaton, fotografie, gesty)

– Kształtowanie i rozwijanie procesów poznawczych poprzez polisensoryczne odbieranie otaczającego świata, rozwijanie i doskonalenie narządów zmysłów

– Kształtowanie poczucia świadomości swojego ciała poprzez poznanie i utrwalenie schematu ciała stosując ćwiczenia percepcji słuchowej, wzrokowej, ruchowej i ich koordynacji

– Rozwijanie sprawności manualnej i manipulacji

– Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażki

– Kształtowanie nawyków i postaw ogólnie akceptowanych związanych z ubieraniem się, jedzeniem, higieną osobistą, czynnościami fizjologicznymi i ochroną organizmu przed czynnikami szkodliwymi

– Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi

– Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej) oraz postawy patriotycznej

– Stymulowanie i rozwijanie sprawności fizycznej wychowanków poprzez rozwijanie orientacji przestrzennej, organizowanie zabaw oraz ćwiczeń gimnastycznych o charakterze korekcyjno – terapeutycznym

– Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne (do osiągnięcia tego celu niezbędne są ćwiczenia sprawności manualnej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i koncentracji uwagi)

– Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe

– Umożliwienie poznawania środowiska przyrodniczo-technicznego i wychowanie do życia w harmonii z przyrodą oraz kształtowanie postaw proekologicznych

– Troska o zdrowie dzieci poprzez kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych (nawyki higieniczne, nawyki zdrowego odżywiania)

– Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej, odpowiednio do możliwości psychofizycznych dziecka

– Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji

– Stwarzanie warunków sprzyjającym wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

W pracy wykorzystujemy następujące metody:

 • stymulacja polisensoryczna,
 • zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne,
 • programy aktywności M.Ch. Knillów,
 • ruch rozwijający V. Sherborne,
 • techniki plastyczne,
 • zabawy muzyczno-ruchowe i rytmika,
 • muzykoterapia
 • naśladownictwo ruchowe,
 • gimnastyka z elementami SI,
 • elementy terapii ręki,
 • dogoterapia
 • zabawy fonacyjne metodą werbo – tonalną,
 • komunikacja alternatywna – „Makaton”,
 • pedagogika zabawy.