image
hl1

Oddzial III – “ŻABKI” – opis grupy

Ramowy plan dnia      Bloki tematyczne      Kronika
   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci uczęszczające do oddziału III „Żabki” w roku szkolnym 2019/ 2020 to Ola, Paweł, Bartek, Kuba

Nauczyciele wychowawcy: Katarzyna Brandt, Beata Staś

Pomoc nauczyciela: Daniela Tymkowska

 

Praca w oddziale prowadzona jest w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego, Program Wychowania Przedszkolnego „Trampolina” autorstwa Małgorzaty Janiak i Kamili Witerskiej, wyd. PWN oraz opracowanych dla każdego dziecka przez zespół specjalistów Indywidualnych Programach Edukacyjno- Terapeutycznych, zawierających szczegółowe cele zadania i treści. Program został dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci uczęszczających do grupy oddziału III „Żabki”.

 W roku szkolnym 2019/2020 do oddziału III „Żabki” Przedszkola Publicznego Specjalnego nr 53 „Iskierka” w Opolu uczęszcza 4 dzieci. Troje z niepełnosprawnościami sprzężonymi (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, autyzm, słabe widzenie, słabe słyszenie) i jedno z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i licznymi wadami rozwojowymi. Wszystkie dzieci z oddziału posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i są objęte wychowaniem przedszkolnym. Dzieci uczestniczą w indywidualnych zajęciach usprawniania mowy, rehabilitacji ruchowej, terapii psychologicznej oraz terapii pedagogicznej. Rodzaj i charakter prowadzonych aktywności określa ramowy rozkład dnia. Wszystkie działania podejmowane wobec dzieci prowadzą do realizacji głównego celu wychowania przedszkolnego jakim jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i w ramach posiadanych przez nich możliwości rozwojowych.

Z uwagi na duże zróżnicowanie potrzeb oraz możliwości psychofizycznych poszczególnych dzieci z oddziału, nauczyciele dążą do osiągnięcia przez dzieci etapów edukacyjnych stosownie do posiadanych przez nie możliwości:

Etap I Pobudzanie zmysłów (dotyk, smak, słuch, wzrok)
Etap II Integracja zmysłowo-ruchowa
Etap III Wypracowanie stomatognozji tj. poczucia świadomości własnego ciała, rozumienie jego schematu i orientację w przestrzeni.
Etap IV Wypracowanie gotowości do nauki.