image
hl1

 

 

Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są w Przedszkolu Publicznym Specjalnym nr 53 “Iskierka” w Opolu od września 2011 roku. Rodzaj i częstotliwość zajęć są ustalane indywidualnie przez zespół specjalistów w zależności od potrzeb danego dziecka, w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Rodzina dziecka jest również objęta wsparciem i czynnie uczestniczy w kształtowaniu procesu WWRD.

          W skład zespołu wczesnego wspomagania w naszej placówce wchodzą doświadczeni specjaliści posiadający kwalifikacje do pracy z małym dzieckiem o zaburzanym rozwoju psychoruchowym w tym:

  • oligofrenopedag,

  • psycholog,

  • logopeda,

  • nerologopeda,

  • fizjoteraputa,

  • tyflopedagog.

          Specjaliści zajmują się opracowaniem wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonalnej, której zadaniem jest szczegółowe określenie poziomu funkcjonowaniu dziecka w sferach : wrażliwość – podatność na bodźce, procesy poznawcze (spostrzeganie – wzrokowe, słuchowe, uwaga, wiedza i operacje logiczne), motoryka (motoryka duża – zdolność poruszania się, motoryka mała – zdolność chwytania, utrzymywania przedmiotów, manipulowania), uspołecznienie, komunikacja – mowa. Na tej podstawie, nauczyciele tworzą wieloprofilowy indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, który jest jasno sformułowany, ma ściśle określane zadania, cele do realizacji oraz terapię dziecka obejmującą wszystkie sfery jego rozwoju, a także konkretne, indywidualne potrzeby rodziny.

           Realizacja programu z małym z dzieckiem odbywa się w formie zabawowej. Wszystkie zabawy stymulują rozwój umiejętności komunikowania się, pogłębiają więzi społeczne, ćwiczą różnorodne funkcje zmysłowe (słyszenie, widzenie, powonienie, czucie). W trakcie wspólnych zabaw z dzieckiem wykorzystujemy elementy wielu metod terapeutycznych.

           Członkowie zespołu wczesnego wspomagania rozwoju systematycznie spotykają się i omawiają bieżące sprawy dotyczące oddziaływań kierowanych wobec dziecka, informują rodziców  o spostrzeżeniach związanych ze stanem dziecka w sposób uwzględniający uczucia rodziców i ich gotowość do pomocy dziecku. W poradach uwzględniają potrzeby związane z codzienną pielęgnacją dziecka, jak i organizacją życia w środowisku domowym. Porady są konkretne, uwzględniają etapy dochodzenia do celu, a rodzice mają ściśle określony udział w ich realizacji, stale pogłębiają swoją wiedzę i analitycznie podchodzą do zdobytego doświadczenia.

            Wymagane dokumentyopinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez Miejską Poradnię Psychologiczną – Pedagogiczną oraz wypełniony wniosek o realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju pobrany ze strony internetowej i /lub wypełniony na miejscu w placówce.

            Dysponujemy bardzo dobrze wyposażoną bazą lokalową i dydaktyczną.