image
hl1

 

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informuję,:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53 „Iskierka” z siedzibą w Opolu przy ul. Koszyka 21A, 45-720 Opole, tel.: 77 457 20 81, mail: dyrektor@pps53.pl, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola Panią Agnieszkę Kwitowską

Inspektor ochrony danych:

Powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu jest Pani Agnieszka Wiosna, z którą można się kontaktować pod numerem tel.: 77 44 61 103 lub adresem Centrum Usług Wspólnych w Opolu, ul. Piastowska 17, 45-082 Opole; email: iod@cuw.opole.pl

Z inspektorem ochrony danych może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących:

    – przetwarzania Pani/Pana danych przez przedszkole                                           

    – korzystania przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych w placówce, zawartych umów oraz na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6. Ust. 1 lit. a RODO)

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą wyłącznie:

     – podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, m.in. Centrum Usług Wspólnych w Opolu;

     – podmioty, które na podstawie podpisania stosownych umów przetwarzają dane, których Administratorem jest Przedszkole

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola a po tym czasie przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

     – prawo dostępu do treści danych osobowych swoich oraz swojego dziecka (art. 15 RODO),

     – prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO),

     – prawo do ich usunięcia (w przypadku gdy nie jest to sprzeczne z przepisami prawa – art. 17 RODO),

     – prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO),

     – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (art. 7 ust. 3 RODO),

     – prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

     – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 21 RODO).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Konsekwencja niepodania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało nieprzyjęciem Pani/Pana dziecka do przedszkola, niemożnością podpisania niezbędnych umów.

W przypadku wyrażenia zgody podanie danych jest wymogiem umownym, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością realizowania celów do których zgoda jest potrzebna.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych, nie będą podlegały profilowaniu.